شرکت قاسم ایران

تماس با ما

تهران ، كیلومتر 10 جاده مخصوص كرج ، ساختمان مینو ،
شرکت قاسم ایران | صندوق پستی 6551 تهران

44543072 (021)

44543100 (021)

ghasemiran@minoogroup.com

فرم تماس با ما